Nyereményjáték az Az Én Kutyám Facebookon
A nyereményjátékban való részvétel szabályai

1. Bevezetés

1.1. A jelen Szabályzat a Goood boy Kft. által az Az Én Kutyám kiadvány Facebook oldalán meghirdetett nyereményjátékban (a továbbiakban: a „Játék”) való részvétel általános szabályait tartalmazza.

1.2. A Játékban való részvétellel a résztvevő (a továbbiakban: „Játékos”) kifejezetten elfogadja a jelen Szabályzatot.

1.3. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget visel.

2. A Játék szervezője

2.1. A Játék szervezője az Az Én Kutyám kiadvány (azenkutyam.hu) kiadója, a Goood boy Kft. (2112 Veresegyház, Páskom utca 67/A; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 13-09-205610; adószáma: 27936748-2-13, a továbbiakban: a „Szervező”).

3. A Játékban való részvétel feltételei

3.1. A Játékban csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárok vehetnek részt.

3.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és szervezésében), továbbá ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

3.3. Szervező jogosult kizárni a Játékból mindazon személyt,

  • aki nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek,
  • aki megpróbálja kijátszani a Játék feltételeket (pl. de nem kizárólagosan több néven regisztrálva próbálja növelni az esélyeit),
  • aki tevékenységével a Játék menetét akadályozza, zavarja.

3.4. A fentiektől függetlenül is, a Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

4. A Játék időtartama

4.1. A Játék időtartama 2022. november 7. 12:00 órától 2022. december 5. 12:00-ig tart.

5. A Játékban való részvétel módja

5.1. A Játékban az vehet részt, aki az Az Én Kutyám kiadvány (azenkutyam.hu) Facebook oldalán elérhető játékra invitáló posztok közül legalább kettő alatt kommentben megírja a posztban megfogalmazott kérdésre a válaszát (a továbbiakban: „Pályázat”).

5.2. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját Facebook profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. 

5.3. A Játékban való részvétel a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

5.4. A Játékos a Pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatban foglalt adatokat a Szervező felhasználja.

5.5. A nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy (i) a Szervező Az Én Kutyám kiadvány közösségi felületein a közösségi profilja nevét közzétegye, valamint (ii) a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező saját honlapján (azenkutyam.hu) valamint Az Én Kutyám kiadvány közösségi felületein minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

5.6. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

5.7. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

6. A nyeremény

6.1. A Szervező a Játék során érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között, gépi sorsolással három (3) nyertest és három (3) pótnyertest sorsol ki. Egy nyertes részére a Szervező egy darab, a készletből választható színű Red Dingo kutyatálat biztosít.

6.2. A Játék során nyerhető nyereményt a Szervező a Játékban szabályszerűen résztvevő, kizárásra nem került Játékosok között sorsolja ki.

6.3. A Szervező a nyertes Játékosokat Facebook-fiókjukra küldött Messenger üzenetben értesíti.

6.4. A nyertes Játékos haladéktalanul, de legkésőbb 8 napos jogvesztő határidőn belül köteles (i) nyereményét átvenni a Szervező székhelyén vagy (ii) írásban értesíteni a Szervezőt, hogy milyen egyéb módon (pl. postai úton) kéri a nyeremény kézbesítését, amelynek a szokásost meghaladó mértékű költségeit a Szervező átháríthatja a nyertes Játékosra.

6.5. Amennyiben a nyertes Játékos részére a nyeremény a megadott határidőben nem sikerül átadni ill. elküldeni, a Szervező értesíti a pótnyertest. Ezen időponttól kezdődően a nyereményre az első helyen kisorsolt nyertes Játékos már nem jogosult.

6.6. A nyeremény pénzre, vagy más nyereményekre nem váltható át.

6.7. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség megállapítását és teljesítését a Szervező vállalja.

7. Adatkezelés 

7.1. A Játékban történő részvétel során, ill. ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelője a Szervező.

7.2. A Szervező kezeli a Játékban résztvevő Játékos nevét és email címét. Az által, hogy a Játékos a Szervező Facebook oldalán kommentel, a Szervező kezeli a Játékos Facebook profil adatait valamint a Játékos által a kommentben esetlegesen megadott egyéb adatokat.

7.3. Az adatkezelés célja a részvétel, ill. a nyeremény biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a Játékos, mint érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pont).

7.4. Ezen túlmenően a nyertes Játékos esetében az adatkezelő kezeli a Játékos nevét, lakcímét és azon személyes adatait, amelyeket a nyertes Játékos a nyereménye átvételéhez kapcsolódóan a Szervező részére megad. Az adatkezelés célja a nyeremény biztosítása, jogalapja egyrészt az érintettel kötött szerződés teljesítése, másrészt az ehhez kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bek. b) ill. c) pontjai). Ennek érdekében a Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni.

7.5. A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzatban foglaltakon túlmenően a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Játékos a Játékra történő regisztrációval kijelenti, hogy a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat elfogadja.

8. Egyebek

8.1.  A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához előzetes engedélyre nincs szükség.

8.2. A Játékos Az Én Kutyám  kiadvány honlapját és közösségi felületeit csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

8.3. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a jelen pontban írtak, illetve a jelen pontban írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

8.4. A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

8.5. A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

8.6. A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt. A nyeremény tekintetében a jótállás a nyeremény forgalmazóját terheli.

8.7. A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

8.8. A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

8.9. A jelen Szabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

8.10. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Szabályzat közzétételével azonos helyeken és módon. A Szabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.

Budapest, 2022.november 7.

Felhívjuk figyelmedet, hogy az e-mailben megadott adataidat az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak alajpán kezeljük. Amennyiben ezt elfogadod, kattints a rendben gombra.

süti beállítások módosítása