Mentes Anyu Szakácskönyve 2 Nyereményjáték szabályzat

ma_nyeremenyjatek.png

A nyereményjátékban való részvétel szabályai:

 1. Bevezetés

A jelen Szabályzat a Femina Média Kft. által a Dívány kiadvány Instagram oldalán meghirdetett nyereményjátékban (a továbbiakban: a „Játék”) való részvétel általános szabályait tartalmazza.

A Játékot nem az Instagram szervezi, és azt az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá. A Játékhoz az Instagram csak a felületet biztosítja, azzal kapcsolatosan felelősséget nem vállal.

A Játékban való részvétellel a résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”) kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzatot. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget visel.

 1. A Játék szervezője

A Játék szervezője a Divany.hu kiadvány (www.divany.hu) kiadója, a Femina Média Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-191082; adószáma: 24948692-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”).

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. november 4-től 2021. november 7-ig tart.

 1. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár (továbbiakban: „Játékos”) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. 

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt vesznek a jelen nyereményjáték fejlesztésében és üzemeltetésében), továbbá ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező jogosult kizárni a Játékból mindazon személyt,

 • aki nem felel meg a jelen Játék szabályzat feltételeinek,
 • aki megpróbálja kijátszani a Játék feltételeit (pl. de nem kizárólagosan több néven regisztrálva próbálja növelni az esélyeit),
 • aki tevékenységével a Játék menetét akadályozza, zavarja.

A fentiektől függetlenül is, a Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

Sajnos, nem tudjuk vállalni az esetleges nyeremények országhatáron kívülre történő küldését, csak magyarországi címre tudjuk eljuttatni a csomagot.

 1. A Játékban való részvétel módja

A Játékban az vehet részt, aki a Divany.hu kiadvány Instagram oldalán: https://www.instagram.com/divany.hu/ „Követés” kapcsolatot alakít ki, kedveli a nyereményjátékról szóló posztot, illetve ezen poszt alatt kommentben megírja válaszát a bejegyzésben feltett kérdésre.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért.

A Játékban való részvétel a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy (i) a Szervező Divany.hu kiadvány közösségi felületein a közösségi profilja nevét közzétegye, valamint (ii) a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Divany.hu honlapon, valamint a Divany.hu kiadvány közösségi felületein minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 1. A nyeremény

A Szervező a Játékosok között, gépi sorsolással egy (1) nyertest és egy (1) pótnyertest sorsol ki. A nyertes részére a Szervező egy Mentes Anyu Szakácskönyve 2 kiadványt biztosít.

A Játék során nyerhető nyereményt a Szervező a Játékban szabályszerűen résztvevő, kizárásra nem került Játékosok között sorsolja ki. A sorsolásban minden olyan Játékos részt vesz, akinek személye a Divany.hu kiadvány Instagram oldalával kialakított „Követés” kapcsolat során azonosítható.

A Szervező a nyertes Játékosokat Instagram-fiókjára küldött üzenetben értesíti.

A nyertes Játékosnak az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napos jogvesztő határidőn belül kell (i) nyereményét átvenni a Szervező székhelyén vagy (ii) írásban értesíteni a Szervezőt, hogy milyen egyéb módon (pl. postai úton) kéri a nyeremény kézbesítését, amelynek a szokásost meghaladó mértékű költségeit a Szervező átháríthatja a nyertes Játékosra.

Amennyiben a nyertes Játékos részére a nyereményt a megadott határidőben nem sikerül átadni ill. elküldeni, a Szervező értesíti a pótnyertest. Ezen időponttól kezdődően a nyereményre az első helyen kisorsolt nyertes Játékos már nem jogosult.

A nyeremény pénzre, vagy más nyereményekre nem váltható át.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség megállapítását és teljesítését a Szervező vállalja.

 1. Adatkezelés

A Játékban történő részvétel során, ill. ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelője a Szervező.

Az által, hogy a Játékos a Divany.hu oldallal Követés kapcsolatot alakít ki, a Szervező, mint a Divany.hu oldal üzemeltetője számára hozzáférhető lesz a Játékos profil neve és profil képe. Az adatkezelés célja a részvétel, ill. a nyeremény biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a Játékos, mint érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pont).

Ezen túlmenően a nyertes Játékos esetében az adatkezelő kezeli a Játékos nevét, lakcímét és azon személyes adatait, amelyeket a nyertes Játékos a nyereménye átvételéhez kapcsolódóan a Szervező részére megad. Az adatkezelés célja a nyeremény biztosítása, jogalapja egyrészt az érintettel kötött szerződés teljesítése, másrészt az ehhez kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bek. b) ill. c) pontjai). Ennek érdekében a Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni.

A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzatban foglaltakon túlmenően a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Játékos a Játékra történő regisztrációval kijelenti, hogy a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat elfogadja.

 1. Egyebek

A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához előzetes engedélyre nincs szükség.

A Játékos a Divany.hu honlapot és közösségi felületeket saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a jelen pontban írtak, illetve a jelen pontban írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt. A nyeremény tekintetében a jótállás a nyeremény forgalmazóját terheli.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

A jelen Szabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Szabályzat közzétételével azonos helyeken és módon. A Szabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.

Budapest, 2021.november 4.

 

Címkék:

Felhívjuk figyelmedet, hogy az e-mailben megadott adataidat az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak alajpán kezeljük. Amennyiben ezt elfogadod, kattints a rendben gombra.

süti beállítások módosítása