Nyereményjáték a Karácsonyi a recepteken

 

nyeremenyjatek_karacsonyireceptek_ok.jpgA nyereményjátékban való részvétel szabályai:

1. Bevezetés

 

1.1 A jelen Szabályzat a Femina Média Kft. által a Karácsonyi receptek Facebook oldalán meghirdetett nyereményjátékban (a továbbiakban: a „Játék”) való részvétel általános szabályait tartalmazza.

 

1.2 A Játékban való részvétellel a résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”) kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzatot.

 

1.3 A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget visel.

 

2. A Játék szervezője

 

2.1 A Játék szervezője a Karácsonyi receptek (https://www.facebook.com/karacsonyi.receptek) kiadója, a Femina Média Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09- 191082; adószáma: 24948692-2-41, a továbbiakban: a „Szervező”).

 

3. A Játékban való részvétel feltételei

 

3.1 A Játékban csak 18. életévüket betöltött, cselekvőképes magyar állampolgárok vehetnek részt.

 

3.2 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt vesznek a jelen nyereményjáték fejlesztésében és üzemeltetésében), továbbá ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

 

3.3 Szervező jogosult kizárni a Játékból mindazon személyt,

 

· aki nem felel meg a jelen Játék szabályzat feltételeinek,

 

· aki megpróbálja kijátszani a Játék feltételeket (pl. de nem kizárólagosan több néven regisztrálva próbálja növelni az esélyeit),

 

· aki tevékenységével a Játék menetét akadályozza, zavarja.

 

A fentiektől függetlenül is, a Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

 

4. A Játék időtartama:

 

4.1 A Játék időtartama 2020. december 7-től 2020. december 14-ig tart.

 

5. A Játékban való részvétel módja, feltételei

 

5.1 A Játékban az vehet részt, aki a facebook.hu domain alatt elérhető weboldalon, a Karácsonyi receptek oldalán, ezen poszt alatt kommentben megírja, hogy milyen desszertet/süteményt fog készíteni karácsonyra. (a továbbiakban: „Pályázat”).

 

5.2 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját Facebook profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Facebook profil vagy e- mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

5.3 A Játékos a Pályázat beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Pályázatban foglalt adatokat a Szervező felhasználja.

 

A nyertes Játékos tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Karácsonyi receptek Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

 

5.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

 

5.5 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

 

6. A nyeremény

 

6.1 A Szervező a Játék során érvényes Pályázatot beküldő Játékosok között, gépi sorsolással egy (1) nyertest és egy (1) pótnyertest sorsol ki. A nyertesek részére a Szervező egy könyvet biztosít.

 

6.2 A Játék során nyerhető nyereményt a Szervező a Játékban szabályszerűen résztvevő, kizárásra nem került Játékosok között sorsolja ki.

 

6.3 A Szervező a nyertes Játékost Facebook-fiókjára küldött Messenger üzenetben értesíti.

 

6.4 A nyertes Játékos haladéktalanul, de legkésőbb 8 napos jogvesztő határidőn belül köteles (i) nyereményét átvenni a Szervező székhelyén vagy (ii) írásban értesíteni a Szervezőt, hogy milyen egyéb módon (pl. postai úton) kéri a nyeremény kézbesítését, amelynek a szokásost meghaladó mértékű költségeit a Szervező átháríthatja a nyertes Játékosra.

 

Amennyiben a nyertes Játékos részére a nyeremény a megadott határidőben nem sikerül átadni ill. elküldeni, a Szervező értesíti a pótnyertest. Ezen időponttól kezdődően a nyereményre az első helyen kisorsolt nyertes Játékos már nem jogosult.

 

6.5 A nyeremény pénzre, vagy más nyereményekre nem váltható át.

 

6.6 A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség megállapítását és teljesítését a Szervező vállalja.

 

7. Adatkezelés

 

7.1 A Játékban történő részvétel során, ill. ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelője a Szervező. Az adatkezelés célja a részvétel, ill. a nyeremény biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a Játékos, mint érintett hozzájárulása.

 

7.2 A Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni.

 

7.3 A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzatban foglaltakon túlmenően a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Játékos a Játékra történő regisztrációval kijelenti, hogy a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat elfogadja.

 

8. Egyebek

 

8.1 A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához előzetes engedélyre nincs szükség.

 

8.2 A Játékos a Főzzünk Facebook oldalához saját felelősségére csatlakozik, valamint a Szervező által üzemeltetett honlapokat csak saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

 

8.3 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a jelen pontban írtak, illetve a jelen pontban írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

 

8.4 A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

 

8.5 A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

 

8.6 A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt. A nyeremény tekintetében a jótállás a nyeremény forgalmazóját terheli.

 

8.7 A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

 

8.8 A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

 

8.9 A jelen Szabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

 

8.10 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Szabályzat közzétételével azonos helyeken és módon. A Szabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.

Budapest, 2020. december 7.

Címkék: nyereményjáték

Felhívjuk figyelmedet, hogy az e-mailben megadott adataidat az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak alajpán kezeljük. Amennyiben ezt elfogadod, kattints a rendben gombra.

süti beállítások módosítása